Adviseur Onderwijsachterstandenbeleid

‘Ieder kind verdient het om maximale kansen te krijgen om zich te ontwikkelen.’

Door mijn ruime ervaring en opgedane kennis bij verschillende gemeenten ben ik in staat om het onderwijsachterstanden beleid vorm te geven waarbij de volgende aspecten een grote rol spelen:

  • inzet pedagogisch beleidsmedewerker (verplichting 2022)
  • de kwaliteit van de voorschoolse educatie
  • de doorgaande lijn
  • ouderbetrokkenheid
  • een zorgstructuur voorschools
  • laaggeletterdheid

Over elk onderdeel kan ik u adviseren, belangrijk hierbij is dat het passend is voor uw gemeente. Daarnaast kan ik een rol spelen in de uitvoering of het opleiden van pedagogisch beleidsmedewerkers.

Het is als gemeente belangrijk om ambitieuze maar haalbare afspraken te maken over de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie met de partners. Een belangrijke voorspeller voor ontwikkelingsstimulering bij peuters blijken vooral de educatieve vaardigheden van de pedagogische medewerker. Dit aspect wordt helaas niet meegenomen in het wettelijk kader.

Waar kan ik u ook in adviseren?

U kunt mij inhuren als auditor voor kwaliteitsmetingen in de kinderopvang maar ook om samen met de partners afspraken te maken over de kwaliteit van de educatie.

Het is mijn kracht om verbinding te bewerkstelligen tussen beleid en praktijk. Voor zowel kinderopvang, onderwijs als gemeente ben ik een (goede) gesprekspartner. Ook is het binnen de gemeente belangrijk om verbindingen aan te gaan met de verschillende domeinen, zoals laaggeletterdheid en armoede.

Bent u op zoek naar advies over onderwijsachterstandenbeleid?

Neem contact op.