skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorschool en hebben daarmee een belangrijke taak in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Op verschillende terreinen kan ik een bijdrage leveren:

  • VVE-coaches
  • Ouderbetrokkenheid
  • Doorgaande lijnen
  • Voorschool en passend onderwijs
  • Quickscan voor- en vroegschoolse educatie

VVE-coaches
Uit onderzoek blijk dat coaching op de werkvloer een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de pedagogische en didactische vaardigheden van pedagogische medewerkers en leerkrachten. Het is daarom voor gemeenten van groot belang om te kunnen beschikken over goed opgeleide VVE-coaches!

Kwaliteitskader voor vve
Als gemeente is het belangrijk om gezamenlijk met de voor- en vroegschoolse partners af te spreken welke kwaliteit hebben de doelgroep kinderen in de kinderopvang en of peuterspeelzaal nodig om te zorgen dat zij een goede start krijgen in groep 3. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit in de voorschool. Wettelijk zijn er een aantal maatregelen hierover afgesproken in de algemene maatregel van bestuur. Maar in de praktijk blijkt dit nog onvoldoende te zijn voor hoge kwaliteit in de voorschoolse educatie. Ik begeleid graag deze trajecten in gemeentes zodat er ambitieuze maar haalbare afspraken komen rondom de voorschoolse educatie die de peuters ten goede komen.

Doorgaande lijnen
De VVE-gelden zijn pas goed besteed, wanneer er een doorgaande leerlijn is van de voorscholen naar de basisscholen. Maar hoe breng je de samenwerking tussen die organisaties tot stand? Ik heb ruime ervaring in het op een lijn krijgen van organisaties.

Passend onderwijs en 1-zorgroute (ook voor samenwerkingsverbanden)
Passend onderwijs vraagt om nauwkeurige afstemming tussen voor- en vroegschool. Welke behoeften heeft een kind? Hoe verloopt de ontwikkeling?
Voor hen die met jonge kinderen moeten werken, is het belangrijk om te weten welk kind heeft welke ondersteuningsbehoefte. De kwaliteit van de basiszorg kan ik in beeld brengen door een nulmeting uit te voeren. Is er sprake van een doorgaande lijn van de een 1-zorg-route? Hoe kun je de basiszorg verstevigen in de voorschool. Bij een aantal gemeenten heb ik het afgelopen jaar een dergelijke nulmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 1-zorgroute nog geen gemeengoed is. Jonge kinderen zijn hiervan mogelijk de dupe, wanneer er te laat actie wordt ondernomen op al wel gesignaleerde tekorten. Door preventie kan er veel ondervangen worden!

Quickscan kwaliteit Voor en Vroegschoolse Educatie
Wilt u weten wat de kwaliteit is van de voor- en vroegschoolse educatie op de voorscholen in uw gemeente? Aan de hand van een quickscan kan ik binnen korte tijd in kaart brengen wat de kwaliteit is op de voorschool. De quickscan bestaat uit een (kort) onderzoek naar de kwaliteitsdocumenten in de voorschool en observaties in de groep. De quickscan omvat onder andere:
• Het werken met een VVE programma
• Observatie instrument
• Kwaliteit van het aangeboden programma
• Het pedagogisch en educatief handelen
• Werken met de hele groep en werken met de kleine groep
• Ouderbetrokkenheid
• Kwaliteitszorg van de organisatie

Back To Top