skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

“Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.” – Jacques Yves Cousteau

Uit onderzoek blijk dat coaching op de werkvloer een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de pedagogische en didactische vaardigheden van pedagogische medewerkers. In de wet IKK is het vanaf 2019 verplicht om op elk kinderopvang een pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker in dienst te hebben.

VVE coach
Een van de meest effectieve manieren om de kwaliteit van VVE te verhogen is de inzet van VVE-coaches op de werkvloer. Deze coaches zorgen voor een continue leer- en verbeteringsproces van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Dit heeft een succesvol effect voor de peuters. Belangrijk is dat de VVE-coaches een goede opleiding hebben gevolgd waarbij zij leren om d.m.v. een objectief instrument (de tool ‘VVE-coach’) pedagogisch medewerkers te observeren over hun werkwijze en vaardigheden. Ze leren constructieve feedback te geven en n.a.v. de observaties wordt er een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Door het werken met de tool krijgen medewerkers goed inzicht in de kwaliteit van de educatie binnen hun organisatie. Hierdoor krijg je als organisatie overzichten op de kwaliteit van de individuele medewerkers maar juist ook van de kwaliteit per locatie en van de hele organisatie. Hierdoor wordt duidelijk welke ontwikkelpunten er liggen op individueel niveau en op organisatie niveau (kwaliteitsinstrument).

De cursus ‘VVE-coach’ bestaat uit het leren werken met de tool, objectief observeren d.m.v. de tool, het beoordelen van de kwaliteit van het werk op de werkvloer en het toepassen van coachings vaardigheden. Dit kan in-company maar ook individueel.

Nulmeting over de kwaliteit van de voorschoolse Educatie
Wilt u weten wat de kwaliteit is van de voorschoolse educatie op uw peuteropvang en kinderdagverblijf? Aan de hand van een nulmeting kan ik binnen korte tijd in kaart brengen wat de kwaliteit is op de werkvloer. Dit bestaat uit een (kort) onderzoek naar de kwaliteitsdocumenten in uw organisatie en observaties in de groep. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het werken in de grote groep, in de kleine groep , hoe staat het met educatief handelen van uw pedagogisch medewerkers ? De nulmeting omvat onder andere:
• Het werken met een VVE programma en de kwaliteit van het aanbod
• Observatie instrument
• Het pedagogisch en educatief handelen
• Ouderbetrokkenheid
• Kwaliteitszorg van de organisatie

Nadat ik een dagdeel op de groep heb mee gekeken krijgt u een uitgebreid verslag met de bevindingen en aanbevelingen voor de ontwikkelpunten. Hiermee krijgt u een goed beeld van de educatie aan jonge kinderen. Een nulmeting is een goede start voor een verbetertraject. Ook in het verbetertraject kan ik voor u een belangrijke rol spelen.

Spel en speelleeromgeving
Een rijke speelleeromgeving is essentieel voor de ontwikkeling van de jonge kinderen. Een rijke omgeving daagt uit om te spelen. De rijke speelleeromgeving en spel zijn onderwerpen voor de pedagogisch medewerkers die continue aandacht vragen. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe kunnen we zorgen dat de belangrijkste ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenen, motoriek en sociaal emotioneel terug te vinden zijn in de speelleeromgeving. Hoe kunnen we de speelleeromgeving effectief inzetten om aan de doelen te werken? Zien we kinderen spelen met het materiaal waar je in het thema over praat of wordt er teveel in het platte vlak gewerkt. Als kinderen geboeid zijn in het spel dan leren ze ook snel. Hierin is de rol van de pedagogisch medewerker erg belangrijk. Zij kunnen zorgen dat kinderen uitgedaagd worden en nieuwsgierig zijn en zorgen dat het spel zich uitbreid.

Back To Top